Gizlilik Politikası

Bizler sigaramarkalari.com platformu olarak her ziyaretimizin bizlerle paylaşacağı tüm kişisel verilere önem veriyor ve gizliliğinize gereken hassasiyeti gösteriyoruz. sigaramarkalari.com platformu olarak burada detaylarını açıkladığımız gizlilik ve kişisel verilerin korunması amacıyla hazırladığımız gizlilik politikası metni ile; hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemi ve hukuki sebepler gibi konularda bilgi almanızı sağlıyoruz. Aynı zamanda işlenen verilerinize ilişkin haklarınızı da öğrenmeniz için, bu gizlilik politikası metin belgesiyle sizleri aydınlatıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziyaretiniz esnasında alt yapımızın sağladığı teknolojik imkanlarla; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek kaydedilmektedir. Güncellenerek depolana  veriler arasında; IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yer almakta ve bu bilgiler aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesine, işleme şartlarına ve süresine bağlı kalarak işlenir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Ziyaretçilerin paylaşmış olduğu bilgiler sadece analiz yapmak amacıyla kullanılırken;

 • com platformu tarafından sunulan hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek,
 • Sunulan hizmetlerin ziyaretçilere ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
 • Verilen hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek,
 • ziyaretçileri geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek,
 • Kanun kapsamında ortaya çıkan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirmek

için sözleşme süresince işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Paylaşılan kişisel verilerin sözleşme kapsamında, gerekli teknik ve idari önlemler için aktarılabileceği yerler şu şekildedir:

 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya verdiğimiz işletmeler
 • Sözleşmelerle ilişki içerisinde bulunduğumuz işletmeler
 • İş birliği yaptığımız işletmeler
 • Yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlar

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

Tüm ziyaretçilerimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 11 kapsamınca başvuru yaparak bizlerden aşağıdaki hakları için talepte bulunabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına tüm ziyaretçilerimiz sahip olmaktadır.

İletişim

Ziyaretçimiz olan sizler için hizmet sunabilmek amacıyla analizler yapıyoruz. Sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgür hareket edebilirsiniz. . sigaramarkalari.com sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Konu ile ayrıntılı bilgiyi e-posta adresimiz üzerinden iletişime geçerek talep edebiliriz.